Điểm Tin Việt

Thursday, Apr 17th

Last update03:31:20 AM

DIEMTINVIET.COM Arrow Công Nghệ Arrow Thủ Thuật - Phần Mềm Arrow Hướng dẫn cách cài đặt mail trên microsoft office outlook 2007

Hướng dẫn cách cài đặt mail trên microsoft office outlook 2007

Outlook2007 2 200 200Trong win 7, chúng ta sẽ không có outlook express, vì vậy chúng tôi sẽ hướng dẫn cách cài đặt mail trên Microsoft Office Outlook 2007. Một thay thế hoàn hảo cho outlook express.

Để cài đặt mail trên Microsoft Office Outlook 2007, các bạn làm như sau:

Mở Microsoft Office Outlook 2007, vào tools / Account settings / New để lập 1 hòm mail mới (hòm mail với tên miền riêng).

Choose Email services: chọn Microsoft exchange, Pop3,Imap, or HTMP; rồi next.

Đánh dấu tick tại "Mannually configure..." phía dưới, rồi next. Internet Email, next. Tiếp đến điền như sau:

Outlook2007

Tiếp theo, chọn More settings...

Ở tab Outgoing Server, tick "My outgoing server (SMTP)..., chọn "Use the same..."

Ở tab Advanced, phần Outgoing server (SMTP) sẽ là 25 hoặc 26. Ở Delivery, tick "Leave a copy of...", và tick vào "Remove from server when delete...". OK

Nhấn Test Account Settings... để chạy thử hòm thư. Nếu có thông báo như sau là ok.

Outlook2007 2